Juridiske og økonomiske oversættelser samt retstolkning

Tysk translatør og engelsk translatør

Mangler du en erfaren tysk translatør og engelsk translatør eller tolk, kan du herunder møde folkene bag Translatørerne Simonsen & Aarøe. Du er velkommen til at kontakte os.

Om os

I mere end 20 år har vi drevet egen virksomhed som translatør og tolk og har yderligere flere års erfaring og kendskab til advokatbranchen fra tidligere ansættelser. Vi er en lille virksomhed med direkte kontakt til alle vores kunder, hvilket gør det muligt for os at levere sikre og præcise oversættelser til vores kunder hver gang.

Vores kerneydelser

På baggrund af de mange år, vi har arbejdet som translatører, har vi opnået et indgående branchekendskab og en specialiseret viden inden for en række områder:

 • Juridiske oversættelser
  F.eks. alle typer kontrakter, registerudskrifter, vedtægter, fuldmagter, selskabsprotokollater, salgs- og leveringsbetingelser, bankgarantier, låne-, investerings- og forsikringsaftaler, boopgørelser, testamenter, cirkulæreskrivelser, lovtekster, processkrifter, anklageskrifter, domme, retsanmodninger, indkaldelser, klagevejledninger m.v.
 • Økonomiske oversættelser
  F.eks. årsrapporter, perioderegnskaber, budgetter, revisionsprotokollater, skattemæssige opgørelser og specifikationer, korrespondance med skattemyndigheder i ind- og udland, skatteafgørelser m.v.
 • Erhvervsrelaterede oversættelser
  F.eks. arbejdsbeskrivelser, anbefalinger, c.v.’er, mødereferater, forretningskorrespondance, inkassobreve m.v.
 • Oversættelse af attester
  F.eks. fødsels- og dåbsattester, navneattester, vielsesattester, skifteretsattester, dødsattester, bopælsattester, straffeattester, visumansøgninger, eksamensbeviser m.v.
 • Oversættelse på basis af lydfiler
 • Korrekturlæsning på vore kunders egne oversættelser
 • Autoriserede (bekræftede) oversættelser samt legalisering af disse

Solidt netværk og videreudvikling af kompetencer

Vi fokuserer på løbende at fastholde, ajourføre og videreudvikle vores kompetencer. Vi har tæt, daglig kontakt til advokatbranchen og holder os derigennem ajour med nye tiltag inden for lovgivning m.v., ligesom vi har direkte adgang til et væld af juridisk faglitteratur, databaser, søgefaciliteter m.v. Dermed har vi et solidt grundlag for at kunne håndtere komplicerede juridiske og økonomiske oversættelser.

Gennem årene har vi desuden opbygget et netværk af kontakter i forskellige lande og inden for forskellige brancher, herunder advokatkontorer i udlandet, som vi har mulighed for at trække på ved særligt vanskelige problemer.

Susanne Simonsen, tysk translatør

Susanne er uddannet cand.ling.merc. i tysk med engelsk som andet sprog og er på basis af sin hidtidige beskikkelse som statsautoriseret tysk translatør og tolk nu certificeret af Translatørforeningen. Susanne har været ansat ti år på advokatkontor og har været selvstændig translatør siden 1995. I perioden 1992-2005 har hun tillige været ansat på Syddansk Universitet som ekstern lektor og har undervist på de erhvervssproglige uddannelser såvel via internetbaserede fjernstudieordninger som i form af traditionel holdundervisning. Susanne har bl.a. bestået merkonom-grundmodulerne, Advokatsamfundets kursus "Juridisk Assistent" og har løbende fulgt diverse relevante kurser og efteruddannelsestilbud for tyske translatører. Kontakten til undervisnings- og universitetsmiljøet opretholder hun løbende, idet hun siden 1994 har fungeret som censor ved de skriftlige og mundtlige eksaminer på de videregående erhvervssproglige og erhvervsøkonomiske uddannelser samt på eksportingeniøruddannelserne på Via University College og DTU.

Susanne er godkendt som oversætter for EU-domstolen.

Endvidere er Susanne optaget som translatør og tolk på Rigspolitiets tolkeliste og løser opgaver for både politi- og retsvæsen. Susanne tilbyder tyskkurser i juridisk tysk for advokatkontorer m.v.

E-mail: susanne@tsaa.dk
Mobil: 22 21 00 13

Hella Aarøe, engelsk translatør

Hella er uddannet cand.ling.merc. i engelsk med tysk som andet sprog og er på basis af sin hidtidige beskikkelse som statsautoriseret engelsk translatør og tolk nu certificeret af Translatørforeningen. Hella har en baggrund med 1 års ansættelse på et oversættelsesbureau, 3 års ansættelse som adjunkt ved den daværende Handelshøjskole Syd og efterfølgende 4 års ansættelse på advokatkontor som administrativ og sproglig medarbejder. Hun har været selvstændig translatør siden 1996 og har med mellemrum været tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern underviser.

Hella har siden 1989 været medlem af det landsdækkende censorkorps og fungerer fortsat som censor ved mundtlige og skriftlige eksaminer på de videregående erhvervssproglige og erhvervsøkonomiske uddannelser på en række højere uddannelsesinstitutioner.

Hella har gennemgået Advokatsamfundets kursus "Juridisk Assistent" og deltager desuden løbende i diverse efteruddannelsestilbud og kurser rettet mod engelske translatører.

Hella er godkendt som oversætter for EU-domstolen.

Hella er optaget som translatør og tolk på Rigspolitiets tolkeliste og løser både oversættelses- og tolkeopgaver for politi- og retsvæsen

E-mail: hella@tsaa.dk
Mobil: 22 75 76 20